TNM مراحل سرطان
ین جواب پاتولوژی هست. میدونم سرطان هست و ریشه داده به غددلنفاویش. سوال من این هست که آیا اگر ما بخوایم سرطان رو به مراحل TNM تقسیم کنیم ، سرطان این فرد در کدوم مرحله است؟

MAICROSCPY:R.I.F labeled as “neck lymphnode ” consist of multiple gray tissues M0.2to0.4
SOS: m/1 ET

Microscopy : sections show fragments of fibrotic connective tissue with infiltration of large neoplastic cells having pleomorphic and hyperchromatic nuclei , moderate cytoplasm and some mitoses.
Vascular invasion is seen also.
Dx: neck mass biopsy: Metastatic carcinoma ( more probably squamous cell carcinoma) .

برای ارزیابی TNM می بایست تومور اصلی (T)، لنف نودها (N) و متاستاز دوردست(M) ارزیابی شود.
با توجه به اینکه در این مورد تومور اصلی مشخص نیست و احتمال متاستاز بودن از یک تومور SCC مطرح شده است، برای TNM باید منشا اولیه آن مشخص گردد.
پس اولین قدم ارزیابی سایز تومور برای به دست آوردن (T) می باشد.
برای (N) چند فاکتور باید مورد توجه قرار گیرد: اندازه، یک طرفه یا دو طرفه بودن و تعداد لنف نودها درگیر.
برای (M) هم می بایست پس از تشخیص تومور اولیه، با توجه به مکانهای شایع متاستاز دوردست، صفر را یک بودن آنرا معین کرد.
وقتی وضعیت TNM با توجه به معیارهای بالا مشخص شد، می توان Stage تومور را تعیین نمود.