گرفتگی گوش بعد از خواب صبح
.بعد از خواب صبح که بیدار میشم گوش سمت راستم گرفتس .ولی انگشتم را که داخلش حرکت میدم خوب میشه .میخواستم ببینم مشکل چیه.ممنون

گوش شما جرم گرفته…..بهتره به دکتر مراجعه کنید تا قطره مربوطه برای نرم شدن جرم گوش بهتون بده و بعد از چند روز استفاده از قطره گوشتون را جرم گیری کنه…بعدش دیگه این مشکل را نخواهید داشت.