کهیر+سرطان
سرطان خون و سرطان چه ارتباطی با هم دارند و نحوه شناسایی و تفکیک این نوع کهیر ها باانواع دیگر ان چیست؟
کهیر علامتی است که در بسیاری شرایط ممکن رخ دهد و ارتباط خاصی با سرطان خون ندارد یعنی به صرف وجود کهیر نمی توان به سرطان خون شک نمود.