چرا انسان در خواب سرفه و یا عطسه نمی کند؟
چرا انسان در خواب سرفه و یا عطسه نمی کند؟
برای ایجاد سرفه و یا عطسه در غیاب بیماریها، می بایست یک عامل محرک وجود داشته باشد تا سرفه یا عطسه در پاسخ به آنها ایجاد شوند و معمولا در هنگام خواب چنین محرکهایی وجود ندارد. ولی در بیماریهایی که دستگاه تنفسی را درگیر می کنند، ممکن است این واکنشها حتی در خواب هم ایجاد شود.