واکسن مننژیت و بارداری
با سلام می خواستم بدانم آیا واکسن مننژیت در بارداری خطری را برای جنین اعمال میکند یا خیر و در این صورت چه سنی بیشترین خطر را دارد.

تمام واکسنها به جز تب زرد و MMRدر بارداری قابل تزریق است.