نیاز به تفسیر سونوگرافی کلیه ها، مثانه و اسکروتوم
گزارش سونوگرافی کلیه ها، مثانه و اسکروتوم پدرم که ۷۶ سال سنشان هست در زیر آورده شده است. لطفا بعد از بررسی دقیق، نظرتان را بنویسید. ضمنا ایشان احساس سوزش نیز دارند.
“کلیه راست به ابعاد ۱۱۵*۵۱ میلیمتر و ضخامت کورتکس آن ۱۷ میلیمتر می باشد.

در قطب فوقانی کلیه راست یک کیست ساده به قطر ۲۹ میلیمتر دیده می شود.

پلویس کلیه راست قدری متسع و برجسته است ولی کالیسها و حالب کلیه راست نرمال هستند که در درجه اول مطرح کننده Extra Renal Pelvis می باشد.

کلیه چپ به ابعاد ۱۱۵*۵۲ میلیمتر و ضخامت کورتکس آن ۲۰ میلیمتر می باشد.

در پل تحتانی کلیه چپ یک کیست ساده به قطر ۵۰ میلیمتر مشهود می باشد.

سنگ بزرگ و یا هیدرونفروز مشهود نیست.

اکو و ضخامت پارانشیمال هر دو کلیه نرمال است. تمایل کورتیکومدولاری نرمال می باشد.

ضخامت جداری مثانه ۴ میلیمتر بوده و سطح مخاطی آن نرمال است.

پروستات بزرگتر از ابعاد نرمال و حجم V=101cc می باشد.

Central Gland آن برجسته و Hypo Echoic می باشد.

در لوب راست پروستات یک Simple Cyst به قطر ۱۱ میلیمتر دیده می شود.

لطفا بررسی از نظر BPH و مقایسه با PSA توصیه می شود.

حجم باقیمانده ادراری بعد از تخلیه مثانه V=85cc می باشد.

بیضه راست به ابعاد ۴۵*۲۰ میلیمتر و بیضه چپ به ابعاد ۴۶*۱۹ میلیمتر است.

هر دو بیضه شکل ساختمان و اکوی پارانشیمال نرمال دارند.

در اپیدیدیم سمت راست، یک کیست ساده به قطر ۱۲mm دیده می شود که مطرح کننده Epididymal cyst و Spermato Cele می باشد.

مقدار مایع اسکروتوم نرمال بوده و هیدروسل مشهود نیست.

در هر دو همی اسکروتوم واریکوسل گرید دو با شدت Moderate دیده می شود.

قطر ورید Pam piniform در سمت راست ۲٫۷mm می باشد.
قطر ورید Pam piniform در سمت چپ ۲٫۵mm می باشد.”

با توجه به میزان سن، نتیجه سونوگرافی نکته مهمی ندارد. هیپرتروفیی خوش خیم پروستات و واریکوسل Moderate در این سن طبیعی است و با توجه به گزارش کلیه راست بهتر است اگر آنتی بیوتک مصرف نمی کند یک کشت و آنتی بیوگرام انجام دهد.
اندازه گیری پروستات اسپسیک آنتی ژن به طور روتین بعد از ۵۰ سالگی در کسانی که BPH دارند اندازه گیری می شود.
بعد از کشت و آنتی بیوگرام در صورت عود بیماری، روش TUR پیشنهاد می شود.