نازکی استخوان دست و مچ
من پسری ۲۱ ساله هستم مشکل من ایناست که استخوان دست و مچ دستم نازکتر از دیگران میباشد به طوری که اصلا نمیتوانم پیراهن استین کوتاهبپوشم لطفا بگویید که باید چه کار کنم و به چه پزشکی مراجعه کنم
این طور که پیداست شما استخوان بندی ریزی دارید. به پزشک تغذیه مراجعه کنید و با مشورت ایشون همزمان بدنسازی هم انجام بدید.