عمل پرانتزی پاها
عما پرانتزی پا با روش گذاشتن یک استخوان مثلثی چند سانت باعث افزایش قد می شود وطول درمان ان چه مدت است بی زحمت هزینه اش رو هم بگید
هزینه این جراحی دقیقا به جراح و کلینیک و بیمارستانی که در آن جراحی می کنید بستگی دارد
اینکه چقدر به قد اضافه می شود دقیقا به فیزیک بدنی و شدت ضایعه باز می گردد . این چیزا استاندارد نداره اصلا

اصلاح پای پرانتزی تنها به جراحی محدود نمی شود و روشهای اصلاحی دیگری شامل ورزش و استفاده از آتل و فیزیوتراپی و … هم در این مورد کاربرد دارند و درنهایت روش جراحی تنها با تشخیص متخصص باید انتخاب شود . اصلاح پای پرانتزی هم اصولا باید در سنین رشد انجام بگیرد و درغیر اینصورت در سن بالای سنین رشد اغلب کار به جراحی خواهد کشید

………………

پای پرانتزی

تعریف‌ وتشخیص‌:
– شخص‌ به‌ پشت‌ خوابیده‌ پاهای‌ وی‌ راجفت‌ می‌کنیم‌ اصولا” دوتازانو ودوتا مچ‌ پاباید در تماس‌ با همدیگر قرارگیرند اگرمابین‌ دوزانو فاصله‌ وجود داشته‌ باشد به‌ آن‌ پای‌ پرانتزی‌ می‌گوئیم‌ .
اگرایستاده‌ تست‌ می‌کنید فاصله‌ بسیار اندک‌ بین‌ دوزانو رابعنوان‌ ناهنجاری‌ محسوب‌ نکنید.

عوامل‌ ایجادکننده‌ :

۱- زود راه‌ افتادن‌ بچه‌

۲- چاقی‌ بیش‌ از اندازه‌

۳- نرمی‌ استخوان‌

۴- عادات‌ غلط‌

۵- قنداق‌ کردن‌ بد بچه‌

۶- عدم‌ تعادل‌ عضلانی‌ muscle Im Balance یعنی‌ کوتاهی‌ عضلات‌ خلفی‌ داخلی‌ ران‌ ( نیم‌ عشائی‌ ونیم‌ وتری) وضعف‌ عضلات‌ خلفی‌ خارجی‌ ران‌( دوسررانی‌ و کشنده‌ پهن‌ نیامی‌)

عوارض‌ پای‌ پرانتزی‌ :

۱- کوتاهی‌ قد

۲- ظاهرناخوشایند

۳- درد درمفصل‌ زانو بعلت‌ فشردگی‌ بیش‌ ازحد طبیعی‌ درداخل‌ وکشیدگی‌ رباطها درسمت‌ خارج‌

۴- آرتروز زودرس‌

۵- کاهش‌ تحمل‌ پذیری‌ پا درمقابل‌ فشارهای‌ مکانیکی‌

۶- خستگی‌ زودرس‌

حرکات‌ اصلاحی‌

۱- اگرعلت‌ این‌ ناهنجاری‌ وزن‌ زیاد باشد کاهش‌ وزن‌ شخص‌ مدنظر قرارگیرد.

۲- اگرعلت‌ این‌ ناهنجاری‌ بیماریهای‌ متابولیکی‌ وراشیتیسم‌ باشد درمان‌ دارویی‌ صورت‌ می‌گیرد

۳- اگرعلت‌ این‌ بیماری‌ تغییرات‌ ساختارهای‌ استخوانی‌ باشد به‌ احتمال‌ زیاد با حرکات‌ اصلاحی‌ قابل‌ اصلاح‌ نخواهد بود. و یکی از راههای درمان در مراحل نهایی جراحی می باشد.

۴- اگرعلت‌ این‌ ناهنجاری‌ پارگی‌ رباطهای‌ خارجی‌ زانو باشد تقویت‌ عضله‌ چهارسررانی‌ به‌اصلاح‌ این‌ ناهنجاری‌ کمک‌ خواهد کرد

۵- اگرعلت‌ این‌ ناهنجاری‌ قدرت‌ پیش‌ از حد عضله‌ نیم‌ غشای‌ ونیم‌ وتری‌ باشد کشش‌ این‌ عضلات‌ به‌ اصلاح‌ ناهنجاری‌ کمک‌ خواهد کرد .

مثلا”:

شخص‌ به‌ پشت‌ خوابیده‌ پای‌ خود رابه‌ خارج‌ چرخانده‌، دراین حالت ‌ درمانگر یک‌ دست‌ خود را زیرمچ‌ پا قرارداده‌ ودست‌ دیگرخود را روی‌ زانوی‌ شخص‌ قرارمی‌ دهد ومچ‌ پارا به‌ سمت‌ بالا کشیده‌ وزانو را به‌ سمت‌ پائین‌ فشارمی‌ دهد.

۶- اگرعلت‌ این‌ ضایعه‌ ضعف‌ عضله‌ خلفی‌ خارجی‌ زانو ‌ (دوسررانی‌ وکشنده‌ پهن‌ نیامی‌) باشد تقویت‌ این‌ عضلات‌ باید مد نظر قرارگیرد.

برای‌ تقویت‌ عضله‌ دوسررانی‌ شخص‌ پای‌ خود را به‌ سمت‌ خارج‌ چرخانده‌ وروی‌ شکم‌ می‌خوابد وزانوی‌ خود را خم‌ می‌کند دراین‌ حالت‌ درمانگر به‌ مچ‌ پای‌ وی‌ مقاومت‌ اعمال‌ می‌کند.

برای‌ تقویت‌ عضله‌ کشنده‌ پهن‌ نیام‌ شخص‌ به‌ پهلو می‌خوابد پای‌ خود را به‌ hyper extention می‌برد وعمل‌ abduction را انجام‌ می‌دهد دراین‌ حالت‌ درمانگر به‌ زانوی‌ وی‌ مقاومت‌ اعمال‌ می‌کند.

تذکر:

·وقتی‌ که‌ وقتی‌ که‌ بچه‌ بدنیا می‌آید یک‌ انحراف‌ فیزیوژیک‌ بصورت‌ پای‌ پرانتزی‌ مشاهده‌ می‌شودرفته‌رفته‌ این‌ انحراف‌ پاکم‌ شده‌ ودریکسال‌ وهفت‌ ماهگی‌ پاهاصاف‌ می‌شوند گفته‌ می‌شود ممکن‌ است‌ این‌ صاف‌ شدگی‌ تاسه‌ سالگی‌ طول‌ بکشد بعداز آن‌ پا یک‌ انحراف‌ فیزیولوژیک‌ طبیعی‌ ازنوع‌ پای‌ ضربدری‌ پیدامی‌ کند رفته‌ رفته‌ این‌ انحراف‌ کم‌ می‌شود این‌ صاف‌ شدن‌ مجدد ممکن‌ است‌ در سن‌ ۴الی‌ ۶ سالگی‌ صورت‌ گیرد .

·کشش پا در ناحیه مفصل زانو برای باز کردن فضای مفصلی و کش بافتهای عمقی کوتاه شده که این کجی را دائمی کرده اند نیز دراصلاح درازمدت این کجی موثر است که حتما باید تحت نظر فیزیوتراپیست باشد.

منبع : تبیان