علت تنگي نفس در خواب
علت تنگي نفس در خواب و تنگي نفس هنگام حرف زدن چیست؟
گاهی مشکلات تنفسی مثل انسداد و پولیپ و انحراف بینی و …
گاهی مشکلات عروق و کم رسیدن اکسیژن به اندامها
گاهی اضطراب ( بخصوص برای تنگی نفس هنگام حرف زدن )
و …
علل متفاوته
اگر موضوع جدی هست به متخصص داخلی مراجعه کنید