سینوزیت
من سنوزیت عمل کرده ام ولی روی معده ام نیز تاثیر گذاشته خواستم ببینم چرا غذای چرب میخورم معده ام واکنش نشان میدهد چون تاقبل از بیماری سنوزیت اینطور نبودم ممنونم
این دو بیماری ارتباطی با هم ندارند، به طور اتفاقی به دنبال یکدیگر در شما بروز کرده اند.