سیتوسکوپی چیست؟
دوستی دارم که عمل سیتوسکوپی انجام داده است چه نوع عملی هست ؟
و چه کارهایی برای مراقبت بعد از عمل باید انجام داد؟
آیا به استراحت مطلق نیازی هست یا می تواند سریع بعد از بیهوشی به کارهای روزمره بپردازد حتی کارهای سنگین فیزیکی؟
سوال شما کمی عجیب است. اگر این آزمایش اتفاق افتاده است، شما یابد پاسح سوالات خود را گرفته باشید.
«سیستوسکپی» معاینه مثانه از طریق دوربین و مانیتور است و در بزرگسالان سرپایی و بدون بیهوشی صورت میگیرد. اگر مشکل عجیبی پیش نیاید، آزمایش شونده نه به استراحت نیاز دارد و نه به مراقبت.