سوالی در مورد نمونه برداری ایا خطر دارد
یکی از دوستان دکتر بهش گفت که باید از قسمتی از دهان نمونه برداری شود چون گفته بودند که قبلا زخمی شده بود و بهد تیکه ای بهش اضافه شده بود و بعد گفت که باید از آن نمونه برداری شود حالا آیا باید بیهوش شود و بعد این کار را کرد و آیا درد دارد نمونه برداری و سوال دیگر اینکه ممکن است اگر از جائی نمونه برداری شود همین خودش مشکل ساز شود مثلا شخصی زیاد مشکلی نداشته باشد و بعد برود نمونه برداری کند و همین باعث تحریک شود و مشکلات بعدری برایش پیش بیاد
یر هیچکدام از مشکلاتی که شما متصور هستید، به واسطه نمونه برداری (بیوپسی) از زخم مزمن دهان رخ نخواهد داد.