سنوگرافی سه بعدی یا تست های چهار گانه در حامله گی
دقت عمل سنوگرافی سه بعدی بیشتر است یا تست های چهار گانه در تعیین ناهجاری های جنین ؟
ایا ممکن است تست چهار گانه ناهجاری را نشان دهد که سنوگرافی سه بعدی قادر به تشخیص ان نباشد.
دوست عزیز تست چهارگانه بسیار دقیق است اما سونو سه بعدی و تست مکمل همدیگر هستند