سمعک کاشتی
میخواستم راجع به کاشت پروتزگوش میانی برای کم شنوایان بدونم این سمعک کاشتی باوجوداینکه کاملاکاشتیه زیرپوست قابل دیدیاقابل لمس است؟

خیر.من کم شنوا هستم با سمعک دیجیتال استفاده میکنم همین…