زائده اطراف نوك سينه
پرولاكتين بالا هاشيموتو مصرف سيپروترون واسپيرنولاكتون لووتيروكسين كيست تخمدان.داراي زائده اي برجسته بيدردشبيه به نوك سينه دراطراف هاله آن هستم.خطرناكه؟
بدون معاینه نمی توان نظری داد، برای ارزیابی بیشتر به پزشک مراجعه کنید.