راههای سرایت
انگل از چه راهی منتشر می شود ؟ از طریق غذا یا تماس آلودگی با مقعد؟

انگل از راهی که بهداشت در ان رعایت نشود منتقل میشود
از جمله نشستن دست ها بعد از اجابت مزاج بصورت کامل و تمیز مهم نیست که ادرار باشه یا مدفوع هر چند در مدفوع بیشتر هست اما خوب باید در هر دو حالت دست ها تمیز شسته شوند
شستن بسته هایی خریداری شده از سوپر ی ها مثل بسته های پنیر شیر ماست یا تغذیه ها اگر حس میکنید که در مکان خوب و تمیزی نگه داری نشده یا بهداشتی حمل نشده
یا بسته های نوشابه و اب معدنی قبل مصرف بهتر است شسته شوند
نشستن میوه ها و سبزیجات یا مصرف غذایی که به صورت بهداشتی تهیه نشده عامل انتقال است
ارتباط با افرادی که بیماری انگل را دارند و بهداشت خود به صورت شخصی رعایت نمیکنند
شستن گوشت و مرغ و نیز پختن کامل انها مخصوصا گوشت