رادیو اکتیو
مورد رادیو اکتیو توضیح دهید و چرا اطرافیان باید به خاطر اشعه موجود در بدن شخص چند ساعتی از او دوری کنند (ایا ضرری دارد برای بقیه).
مواد رادیواکتیو که در موارد خاص برای تشخیص یا درمان در پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد، تا مدتی باعث ایجاد تشعشعات در اطراف فرد می شود و در مواردی که ممکن است به فرد مقابل آسیبی وارد کند (مثل مادر باردار که ممکن است برای جنین وی ضرر داشته باشد) ، از اطرافیان خواسته می شود که از فرد مورد نظر دوری کنند.