دفعات تخلیه ادرار
تخلیه ادرار چند مرتبه در روز طبیعی است؟
بستگی به مقدار ادرار تولید شده (مقدار آب مصرفی) دارد و معمولا در ۳ – ۴ ساعت یکبار است؛ با این حال ممکن در برخی تخلیه دیر به دیر (۸ تا ۱۲ ساعت) نیز به طور طبیعی وجود داشته باشد. اگر از این تعداد بیشتر باشد به آن تکرر گفته می شود که می بایست علل آن بررسی شود.