درد پشت..
منظورم از پشت ( از مهره های گردن تا کمر و طرفین می باشد)..
درد پشت چه دلایلی می تواند داشته باشد؟
محدوده ای که ذکر نمودید بسیار گشترده بوده و درد در این نواحی علل بسیار مختلفی می تواند داشته باشد با این حال در اغلب موارد علت مشخصی برای آن پیدا نمی شود.
یکی از شایعترین علل کشیدگی و آسیب به عضلات می باشد که به دنبال ورزش، بلند کردن اجسام سنگین یا قرار گرفتن در وضعیتهای نامناسب ایجاد می شود .
استئوآرتریت ، استئوپروز ، برون زدگی دیسک بین مهره ای، تنگی نخاع از دیگر علل ایجاد درد در این نواحی می باشد. البته برخی دردهایی که در این نواحی احساس می شود، دردهای ارجاعی بوده و منشا درد در ناحیه دیگری مثل کلیه ها، مثانه، حالب و پروستات و … می باشد.