خس خس سینه؟؟؟
بیمار ۲۴ ساله-زن از ۱۸سالگی دچار خس خس سینه وگهگاه سرفه های خشک.عکس ریه سالم!تست جلدی انجام شده هیچ حساسیتی نداشته!تستtotal Ige نیز طبیعی بوده.تشخیص شما چیست؟
بیمار ۲۴ ساله-زن از ۱۸سالگی دچار خس خس سینه وگهگاه سرفه های خشک.عکس ریه سالم!تست جلدی انجام شده هیچ حساسیتی نداشته!تستtotal Ige نیز طبیعی بوده.تشخیص شما چیست؟