تماس خونی با تیغ کهنه
آیا در حین استفاده از تیغ شخصی تیغ خونی شده و بعد شسته شود بعد هم امکان ایدز هست ؟
و آیا اصلا شستن تمیزش می کنه ( میکروب ها رو می کشه ) البته من اینجا رو خوندم چیزی ندیدم

نه وقتی تیغ شما شخصی هست و هم اینکه می گید شستید مطمئنا نه .