تفسیر نتیجه آنژیوگرافی کلیه / دو جمله آخر یعنی چی؟
در آنژیوگرافی کلیه که اخیرا انجام دادم، مطالب زیر قید شده. ممنون میشم که مفهوم دو جمله آخر رو بفرمایید.
با تشکر

after dynamic injection of contrast media and …, abdominal aorta is seen with normal diameter and position.
no evidence of aneurysmal dilatation, dissection or mural thrombosis in this artery.
orific of superior and inferior mesentric artery and their proximal branches, celiac trunk, splenic artery, hepatic artery are seen with normal enhancement and diameter without significant stenosis or aneurysmal dilatation

right kidney signel renal artery
left kidney has main renal and small accessory arter which seems feeded some port of superior pole

تفسیر آنژیوتون میشه این
پس از پویاتزریق ماده حاجبو …
، آئورت شکمی با قطرو موقعیت طبیعی دیده می شود.
مدرکی دال بر اتساع دیرابطه جنسییون ویا ترومبوز

aneurysmalدراین عروق وجود ندارد
مدخل عروق mesentric فوقانی و تحتانی و شاخه های پروگزیمال آنهاتنه شریان طحال شریان کبدی با افزایش طبیعی قطر وبدون تنگی قابل توجه و یا اتساع aneurysmal است دیده می شود شریان کلیوی سمت راست کلیه چپ اصلی کوچک و
کلیه لوازم جانبی arter(شریان) خورانده که به نظر می رسد برخی از پورت های قطب برتر ….

البته مقداری از انالیزتون گویا نبود که بشه نظر کلی رو داد لطفا اصلاح بفرمایین تا بتونیم نظر بهتری بدیم