تغییر موقعیت رحم در سونوگرافی
من دوره اای ۲۷ روزه دادم. یکبار روز ۲۴ سیکلم رفتم سونو و موقعیت رحمم عادی بود و جسم زرد دیده شد و مایع آزاد دیده نشد. ضخامت اندومتر ۱۱٫ بعد از پریودم روز ۱۲ حدودا رفتم دوبا ه سونوگرافی و اینبار موقعیت رحم لترروورسه به چپ بود و جسم زرد و مایع آزادی هم دیده نشد و ضخامت اندومتر ۳٫ خواستم بدونم تغییر موقعیت رحم من غیر عادیست؟ چرا در عرض دو هفته تغییر پیدا کرده.
سونو های من بخاطر ترس از بارداری ناخواسته بوده.
سونو شما مشکلی ندارد اگر بخاطر فهمیدن از بارداری سونوگرافی کردید کارتون اشتباه بوده چون سونوگرافی بارداری رو از هفته ۵ بارداری به بعد نشون میده وازمایش خون۱۴ روز بعد لقاح جواب ازمایش مثبت میشه همچنین وقتی شما پریود میشی بارداری منتفیه