تشخيص سرطان لنف يا عفونت
برادر ۳۴ ساله ام حدود ۳ ماه است كه غدد لنفاوي گردنش در سمت راست بزرگ شده است و بنا به
تجويز پزشك خود سي تي اسكن از گردن و آزمايش خون انجام داد .
در گزارش سي تي اسكن نوشته شده كه هيچگونه توده سرطاني بدخيمي وجود ندارد وسايز غدد بزرگ
شده ۱٫۳ سانتيمتر است و اين سايز براي بيوپسي سوزني كوچك است و بايد ساير اقدامات كلينكي براي
تشخيص انجام گيرد . در آزمايش خون فاكتور ۱۰=rf و تست ۸=ana مثبت گزارش شده همچنين ۱۱=mpv
و ۸=monocytes نيز بالا مي باشد .
ساير فاكتورها نظيرEosinophil=4 ,Basophil=1,Lymphocytes=30 ,,Eosin abs# 0.2, Neutronabs#3.1
نرمال مي باشد .
آزمايش ايدز نيز منفي بوده و مشكل تيروئيدي نيز وجود ندارد .
با توجه به نتايج فوق آيا احتمال سرطان وجود دارد يا يك بيماري عفوني است ؟

در ضمن گاهي در طرف چپ بدن درد دارد .

مکان دقیق بزرگی غدد لنفاوی و نیز نمونه برداری از آن به تشخیص بسیار کمک خواهد نمود، نتیجه نمونه برداری تشخیص را قطعی خواهد نمود.
بيوپسي باز غدد لنفاوي چه عوارض و مشكلاتي براي بيمار خواهد داشت ؟
بیوپسی از غده لنفاوی اگر به طور صحیح انجام شود، عارضه خاصی ندارد.