ترشحات گلو و بینی
وقتی که روزه می گیرم، در هر فصلی از سال که باشه، وقتی صبح از خواب بیدار می شوم دچار ترشحات گلو و بینی می شوم. این ترشحات بی رنگ هستند. افطار که می کنم از بین می روند. مشکل چیست؟
به نظر نمی آید که بیماری داشته باشید که با روزه گرفتن چنین علایمی بروز کند. شاید هم به بازگشت محتویات معده به مری مبتلا باشید،