برونکوسکوپی چه آزمایشی است؟

میخواستم بدانم آزمایش برونکوسکوپی چهگونه انجام میگیرد

برونکوسکوپی روشی است که در طی آن یک لوله که در انتهای آن دوربین کوچکی تعبیه شده است ، از طریق دهان یا بینی وارد ریه می شود . به کمک این روش می توان راههای هوایی و بافت ریه را به طور مستقیم مشاهده نمود و در صورت لزوم نمونه برداری انجام داد .