بررسی نتیجه پزشکی هسته ای در مورد متاستاز استخوانی
یک سوال کوچک داشتم میخواستم ببینم که با توجه به نتیجه پزشکی هسته ای این فرد متاستاز دارد یا خیر.
بله متاسفانه در نقاطی از بدن ایشان دیده شده است