بالا بودن alt و نرمال بودن ast
حدود یک ماه پیش نتیجه آزمایش خونم sgpt=58 و کلسترول=۲۰۰ تنها موارد غیر نرمال بود که بهمین دلیل پزشکم آزمایش های زیر و سونوگرافی کبد تجویز کرد:
hcv al, hbs ag, hbc abهم سونوگرافی و هم نتایج این آزمایش نرمال بود. بهمین دلیل و با مشکوک بودن به نتیجه آزمایش اول، آزمایش sgpt و sgot برای یک ماه بعد (اخیرا) نوشت.
نتایج جدید تفاوت چندانی نکرده:
sgpt=50, sgot=29من در سایت های خارجی جستجو کردم و بیشترین احتمال برای چنین مواردی که alt بیشتر از ast است رو گفته بودند هپاتیت یا بیماری های ویروسی کبد، مسمومیت دارویی (Acute virus infection…). لطفا در این مورد بنده رو راهنمایی کنید. سن ۴۴ و مرد
مروری بر انزیمهای کبدیSGOT,SGPT>

افزايش نسبي SGOT,SGPTسرم مي تواند نوع ضايعه رانشان دهد در سلولهاي كبدي ميزان SGOT بيشتر از SGPT است SGOT در مي توكندري و سيتوپلاسم وجود دارد درصورتيكه SGPT فقط در سيتوپلاسم سلول جاي دارد در هپاتيت مزمن افزايش SGPT ممكن است تنها يافته ازمايشگاهي باشد درChronicpersistant hepatitis افزايش SGOT,SGPT جزئي است سطح بيليروبين سرم ممكن است طبيعي بوده يا افزايش كمتري داشته باشداين حالت بيشتر بعد از هپاتيت حاد B يا NonA NonB بوجود ميايد در بيماريهاي مزمن كبدي با يرقان و بدون يرقان اگر SGPT بيشتر ازSGOT باشد هپاتيت الكلي وجود دارد و اگر نسبت افزايش SGOT بيشتر از SGPT باشد احتمالا سيروز يا هپاتيت فعال مزمن وجود دارد .

الفا فتو پروتئين يك پروتئينجنيني است كه بعد از تولد از بين ميرود و در افراد مبتلا به سرطان كبد به ميزان زياد ديده ميشود در اين حالت ممكن است سطح SGOT بالا و SGPT سرم طبيعي باشد .در سيروز كبدي كهمرحله نهايي بعضي بيماريهاي كبدي است و بيشتر در اثر مصرف الكلبوجود ميايد يافته مهم ازمايشگاهي كاهش البومين سرم است به علتكاهش تعداد سلولهاي فعال كبد.
ساير تستهاي بيوشيميايي طبيعي است و در الكتروفورز سرم هيپرگاماگلوبولينمي ديده ميشود .در hepatocellular failure پتاسيم سرم كاهش ميابد و علتان افزايش الدوسترون است .
زيرا كبد يك عضو غير فعال كننده هورمونهاي استروئيدي است .
منبع: مرکز میکروبیولوژی مسجد سلیمان