باد كردن مفصل ساعد
من چند ماهي ميشه كه مفصل ساعده وقتي دستمو خم ميكنم قلنبه ميزنه بيرون
چيكار كنم؟
من دقیقا متوجه منظورت نمیشم ، شاید نوعی فتق ( بیرون زدگی مایع مفصلی ) رو داری تجربه می کنی
درهرحال
جهت بررسی بیشتر و تهیه عکس و … به متخصص اورتوپد مراجعه کنید