ام آر آی مغز بدون تزریق با وجود گوشواره و حلقه
اگر در هنگام ام آر آی مغز بدون تزریق، فرد گوشواره و حلقه داشته باشه، برای بدن ضرر داره؟؟؟ استحمام بعد از ام آر آی مغز بدون تزریق هم الزامیه؟
برای بدن ضرر نداره
مینه رو ام ار ای تاثیر بذاره
اما تو مرکز ما که خیلیا در نمارن و ام ار ای میدن