ازمایش خون و آزمایش تیروئید
با سلام جواب ازمایش خون من به این صورته ایا مشکلی هست؟
هموگلوبین۱۱٫۷
هماتوکریت۳۵٫۸
m.c.h 24.4
tsh 3.3
t30.8
t48.4

محدوده نرمال همو گلوبین در ۱خانم بالغ۱۲-۱۶ MG/DLمیباشد که شما کمی پایینه
هماتوکریت هم محدوده نرمال ان در یک خانوم بالغ۳۷تا ۴۷ میباشد که بازم در شما پایینه
MCHیاهمو گلوبین متوسط گلبول قرمزه که بین۲۷ تا۳۱محدوده نرمالش میباشد
در موردازمایشات تیروئید مقادیر نرمال به صورت زیره
T4=5/6-13/7
T3=87-180
TSH=/4-4/5
حالااگهTSHبالا باشه و T4.T3پایین میشه کم کاری و بر عکس